Reklamačný poriadok internetového obchodu Svet Modelov

Kategórie
 
 
 
 
 

Reklamačný poriadok internetového obchodu Svet Modelov


1.Ak kupujúcim je spotrebiteľ (článok I. bod 6 Všeobecných podmienok), je záručná doba v súlade s právnymi predpismi 24 mesiacov, ak právne predpisy neustanovujú kratšiu záručnú dobu.

2.Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, je záručná doba 1 rok (záruka za akosť).

3.Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim priamo od predávajúceho alebo od prepravnej spoločnosti.

4.Ak ide o použitú vec, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na kratšej záručnej dobe, ktorá ale nemôže byť kratšia ako 12 mesiacov.

5.Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať príslušným normám.

6.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytli po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

7.Záruka sa nevzťahuje na:

a/ vady vzniknuté mechanickým poškodením tovaru,

b/ vady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným a neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou,

c/ vady vzniknuté používaním tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach ,

d/ vady spôsobené nadmerným preťažovaním tovaru, zanedbaním údržby a starostlivosti o tovar,

e/ vady spôsobené nekvalifikovaným zásahom či zmenou parametrov,

f/ vady spôsobené v dôsledku pôsobenia vyššej moci (vis maior).

8.Kupujúci uplatňuje reklamáciu u predávajúceho na adrese Svet Modelov, Poštová 2, 040 01 Košice bezodkladne po zistení vady, pričom kupujúci môže využiť reklamačný formulár dostupný na webovej stránke www.svetmodelov.sk

9.Pre uplatnenie reklamácie vady tovaru kupujúci preukáže, že tovar bol zakúpený u predávajúceho a je v záručnej dobe. Kúpu preukazuje nákupným dokladom (faktúrou) alebo záručným listom.

10.Reklamovaný tovar je potrebné doručiť alebo zaslať na adresu predávajúceho Svet Modelov, Poštová 2, 040 01 Košice, pripojiť k nemu kópiu dokladu o kúpe (faktúru alebo záručný list) a popis vady (viď bod 8.).

11.Spôsob vybavenia reklamácie:

a/ ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, predávajúci bez zbytočného odkladu vadu odstráni. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti (ak tým nevzniknú predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady). Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vždy vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,

b/ ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar sa mohol riadne užívať ako tovar bez vady, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo má právo na odstúpenie od zmluvy. Tie isté práva prináležia kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné vady, ktoré ale pre opakujúci sa výskyt po oprave znemožňujú tovar riadne používať,

c/ ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru,

d/ ak je tovar predávaný za nižšiu cenu alebo tovar má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z ceny tovaru,

e/ ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie zaplatenej sumy), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv uplatní. Keď si zvolí jedno z týchto práv, nemôže svoju voľbu sám jednostranne zmeniť.

12.Určenie spôsobu vybavenia reklamácie.

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv si uplatňuje, predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie:

a/ hneď,

b/ v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,

c/ v odôvodnených prípadoch (ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Vybavenie reklamácie môže trvať najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a to bez ohľadu na to, akým spôsobom kupujúci tovar kúpil. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

13. Za vybavenie reklamácie sa považuje ukončenie reklamačného konania a to:

a/ odovzdaním opraveného tovaru,

b/ vrátením kúpnej ceny tovaru,

c/ vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

d/ písomnou výzvou na prevzatie plnenia,

e/ odôvodneným zamietnutím.

14.Reklamácia do 12 mesiacov odo dňa kúpy tovaru. Ak kupujúci reklamáciu uplatnil počas prvých 12 mesiacov odo dňa kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie. Predávajúci poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia, odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

15.Reklamácia po 12 mesiacoch odo dňa kúpy tovaru. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu po 12 mesiacoch odo dňa kúpy tovaru a predávajúci ju zamietol, je tento povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak  bol tovar zaslaný na odborné posúdenie, úhradu nákladov na takéto posúdenie nemožno vyžadovať od kupujúceho bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemôže predávajúci zamietnuť.

16.Odborné posúdenie môže vykonať len:

a/ znalec,

b/ autorizovaná, notifikovaná alebo akreditovaná osoba,

c/ autorizovaný servis (výrobcom oprávnená osoba na vykonávanie záručných opráv).

17.Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. Predávajúci vydá písomný doklad o vybavení reklamácie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v ktorom uvedie spôsob a deň vybavenia reklamácie.

18.Po vybavení oprávnenej reklamácie sa predlžuje záručná doba o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia vybavená výmenou tovaru, ďalšia prípadná reklamácia sa považuje za prvú.

19.Súčinnosť kupujúceho. Kupujúci dodá tovar pri uplatnení reklamácie čistý, v riadnom obale, vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva. Kupujúci poskytne predávajúcemu bezodkladne súčinnosť k overeniu existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu (vrátane potrebného vyskúšania a demontáže tovaru).

20.Kupujúci si prevezme tovar zo záručnej opravy najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia vyrozumenia o jej vykonaní.

21.Predávajúci nemá povinnosť poskytnúť kupujúcemu náhradný tovar počas doby vybavovania reklamácie.


ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

 

1.Predávajúci týmto informuje kupujúcich, že na základe ustanovení zák. č.391/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov sa vytvorila možnosť pre kupujúcich riešiť spor s predávajúcim zmierlivým riešením, ktoré sa po súhlase oboch strán stáva záväzným právnym podkladom. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (okrem iných), pričom kupujúci má právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov potom, čo vyčerpal všetky možnosti na vyriešenie sporu s predávajúcim. Hodnota sporu musí byť vyššia ako 20,- EUR.

2.Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia (o prípadnom predĺžení lehoty o 30 dní/aj opakovane/ informuje navrhovateľa).

3.Alternatívne riešenie sporov je určené výhradne pre spotrebiteľov (fyzické osoby nepodnikateľov).

4.Alternatívne riešenie sporov nevylučuje riešenie sporu súdnou cestou.

 

V Košiciach dňa  12.11.2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia