Obchodné podmienky

Kategórie
 
 
 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Svet Modelov

 

Článok I.
Vymedzenie pojmov

 

1.Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi

predávajúcim a kupujúcim (fyzickou alebo právnickou osobou) na základe ustanovení zákonov

č.40/1964 Zb., zákona 250/2007 Z.z. a zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov.

2.Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Martin Tomečko – TOMEK, Gagarínovo námestie 5, 040 12 Košice.

3.Predávajúcim je Martin Tomečko – TOMEK, Gagarínovo námestie 5, 040 12 Košice.

4.Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.svetmodelov.sk je Martin Tomečko – TOMEK, Gagarínovo námestie 5, 040 12 Košice.

5.Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku, obdržal emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradil kúpnu cenu.

6.Spotrebiteľom je len fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Spotrebiteľom tiež nie je firemný zákazník, ktorý nakupuje tovar na firmu (uvádza pri objednávke IČO, DIČ, IČ DPH).

7.E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti Internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

8.Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

 

 

Článok II.
Cena
 

1.Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné s DPH.

2.Cena produktov alebo služieb sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru, alebo služby zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na predmetnom e-shope pri tovare.

3.Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku.

4.Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho (pri platbe v hotovosti momentom hotovostnej úhrady).

 

Článok III.
Objednávka

 

1.Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. Predávajúci zároveň nepodmieňuje uskutočnenie objednávky vyžadovaním súhlasu s obchodnými podmienkami.

2.Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb, a tak sa objednávka stáva pre kupujúceho záväznou.

3.Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať na základe vzájomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim, ak platný právny predpis neustanovuje niečo iné.

4.Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný email s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.

5.Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

6.Ak predávajúci nevie dodať tovar alebo službu (predmet objednávky) ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je možné od neho vyžadovať (tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal závažné zmeny znemožňujúce realizáciu objednávky alebo z dôvodov vyššej moci /vis maior/), môže objednávku stornovať, o čom kupujúcemu pošle email. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je predávajúci povinný vrátiť do 14 dní odo dňa zrušenia objednávky.

 

Článok IV.
Platobné podmienky

 

1.Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi.

a/ platba na dobierku (platba kuriérovi pri preberaní tovaru),

b/ platba pri osobnom prevzatí na predajni (v hotovosti alebo platobnou kartou),

c/ platba na základe zálohovej faktúry vopred – tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na účet predávajúceho,

d/ platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre.

 

Článok V.
Dodacie podmienky

 

1.Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

2.Tovar na sklade je odosielaný v čo najkratšom čase (podľa kapacitných možností).

3.Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je na sklade, predávajúci informuje kupujúceho o možnostiach čiastočných dodávok.

4.Spolu s tovarom je kupujúcemu zasielaná faktúra (daňový doklad v papierovej alebo elektronickej podobe), návod v štátnom jazyku ako aj ostatné dokumenty k tovaru alebo k službe od výrobcu.

5.Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

6.Predávajúci realizuje dopravu kupujúcemu prostredníctvom:

a/ kuriérskej spoločnosti GLS,

b/ osobne na prevádzke,

                

Článok VI
Poplatky za prepravu a balné

 

1.Pri platbe na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán sa dopravné účtuje v tejto výške:

a/ pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 1-3 dní po expedícii zo skladu predajcu v sume 4,50 EUR.

2.Pri platbe na dobierku sa dopravné účtuje v tejto výške:

a/ pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 1-3 dní po expedícii zo skladu predajcu v sume 4,50 EUR.

3.Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

4.Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu (pokiaľ kupujúci takúto možnosť vopred nevylúčil) a zvyšnú časť objednávky zaslať dodatočne v zákonom stanovenej lehote.

5.Kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem poštovného započítaného v objednávke.

6.Pri objednávke s hodnotu vyššou ako 100 ,- EUR poštovné nebude účtované.                                      

 

Článok VII.
Prevod vlastníckeho práva

 

1.Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až v momente uhradenia plnej ceny za objednaný a dodaný tovar alebo službu.

2.Na tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci v prípade reklamácie kupujúcim vyhradzuje právo vybaviť reklamáciu až v momente úplného zaplatenia objednaného tovaru alebo služby.

 

Článok VIII.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

1.Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy má len spotrebiteľ (článok I. bod 6 týchto Všeobecných podmienok). Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká len, ak spotrebiteľ zakúpil tovar prostredníctvom:

a/ zmluvy uzavretej na diaľku (bez súčasnej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa) a to využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, ponukového katalógu, adresného listu,

b/ zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (za súčasnej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho).

2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy spotrebiteľ (ním poverený zástupca) prevzal tovar alebo službu. Ak koniec tejto lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, koniec lehoty nastáva nasledujúci pracovný deň. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ odošle oznámenie o odstúpení od zmluvy v posledný deň lehoty. Pre odstúpenie od zmluvy je potrebná písomná forma.

3.Spotrebiteľ po písomnom oznámení o odstúpení od zmluvy zašle alebo osobne doručí predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dodanou dokumentáciou k tovaru a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia. Je vhodné, aby kupujúci si pre vlastnú potrebu vyhotovil kópiu faktúry a tovar zasielal ako doporučenú poistenú zásielku.

4.Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.

5.V prípade, že sú s tovarom poskytnuté aj darčeky a dôjde k využitiu práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ vráti s tovarom aj poskytnuté darčeky.

6.Predávajúci vráti zaplatenú sumu za tovar, vrátane nákladov na dopravu ako aj nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru, do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

7.Predávajúci však neuhradí spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predajcom.

8.Predávajúci však nemusí vrátiť zaplatenú sumu skôr, ako mu je doručený vrátený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

9.Predávajúci vráti spotrebiteľovi zaplatenú sumu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri platbe. Tým však nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak spotrebiteľovi nebudú v súvislosti s tým účtované žiadne ďalšie poplatky.

10.Spotrebiteľ má právo rozbaliť a vyskúšať tovar a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí predávajúcemu:

a/ hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške,

b/ náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

11.Spotrebiteľ nemá právny nárok na vrátenie tovaru bez uvedenia dôvodu zakúpeného v tzv. kamennom obchode (prevádzkarni). Ak predávajúci takúto možnosť spotrebiteľovi ponúkne, koná tak nad rámec svojich povinností.

12.Spotrebiteľ môže použiť na odstúpenie od zmluvy formulár uvedený na tejto webovej stránke .....

 

Článok IX.
Reklamačné podmienky a poriadok

 

1.Ak kupujúcim je spotrebiteľ (článok I. bod 6 Všeobecných podmienok), je záručná doba v súlade s právnymi predpismi 24 mesiacov, ak právne predpisy neustanovujú kratšiu záručnú dobu.

2.Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, je záručná doba 1 rok (záruka za akosť).

3.Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim priamo od predávajúceho alebo od prepravnej spoločnosti.

4.Ak ide o použitú vec, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na kratšej záručnej dobe, ktorá ale nemôže byť kratšia ako 12 mesiacov.

5.Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať príslušným normám.

6.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytli po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

7.Záruka sa nevzťahuje na:

a/ vady vzniknuté mechanickým poškodením tovaru,

b/ vady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným a neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou,

c/ vady vzniknuté používaním tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach ,

d/ vady spôsobené nadmerným preťažovaním tovaru, zanedbaním údržby a starostlivosti o tovar,

e/ vady spôsobené nekvalifikovaným zásahom či zmenou parametrov,

f/ vady spôsobené v dôsledku pôsobenia vyššej moci (vis maior).

8.Kupujúci uplatňuje reklamáciu u predávajúceho na adrese Svet Modelov, Poštová 2, 040 01 Košice bezodkladne po zistení vady, pričom kupujúci môže využiť reklamačný formulár dostupný na webovej stránke www.svetmodelov.sk

9.Pre uplatnenie reklamácie vady tovaru kupujúci preukáže, že tovar bol zakúpený u predávajúceho a je v záručnej dobe. Kúpu preukazuje nákupným dokladom (faktúrou) alebo záručným listom.

10.Reklamovaný tovar je potrebné doručiť alebo zaslať na adresu predávajúceho Svet Modelov, Poštová 2, 040 01 Košice, pripojiť k nemu kópiu dokladu o kúpe (faktúru alebo záručný list) a popis vady (viď bod 8.).

11.Spôsob vybavenia reklamácie:

a/ ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, predávajúci bez zbytočného odkladu vadu odstráni. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti (ak tým nevzniknú predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady). Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vždy vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,

b/ ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar sa mohol riadne užívať ako tovar bez vady, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo má právo na odstúpenie od zmluvy. Tie isté práva prináležia kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné vady, ktoré ale pre opakujúci sa výskyt po oprave znemožňujú tovar riadne používať,

c/ ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru,

d/ ak je tovar predávaný za nižšiu cenu alebo tovar má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z ceny tovaru,

e/ ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie zaplatenej sumy), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv uplatní. Keď si zvolí jedno z týchto práv, nemôže svoju voľbu sám jednostranne zmeniť.

12.Určenie spôsobu vybavenia reklamácie.

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv si uplatňuje, predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie:

a/ hneď,

b/ v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,

c/ v odôvodnených prípadoch (ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Vybavenie reklamácie môže trvať najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a to bez ohľadu na to, akým spôsobom kupujúci tovar kúpil. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

13. Za vybavenie reklamácie sa považuje ukončenie reklamačného konania a to:

a/ odovzdaním opraveného tovaru,

b/ vrátením kúpnej ceny tovaru,

c/ vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

d/ písomnou výzvou na prevzatie plnenia,

e/ odôvodneným zamietnutím.

14.Reklamácia do 12 mesiacov odo dňa kúpy tovaru. Ak kupujúci reklamáciu uplatnil počas prvých 12 mesiacov odo dňa kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie. Predávajúci poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia, odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

15.Reklamácia po 12 mesiacoch odo dňa kúpy tovaru. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu po 12 mesiacoch odo dňa kúpy tovaru a predávajúci ju zamietol, je tento povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak  bol tovar zaslaný na odborné posúdenie, úhradu nákladov na takéto posúdenie nemožno vyžadovať od kupujúceho bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemôže predávajúci zamietnuť.

16.Odborné posúdenie môže vykonať len:

a/ znalec,

b/ autorizovaná, notifikovaná alebo akreditovaná osoba,

c/ autorizovaný servis (výrobcom oprávnená osoba na vykonávanie záručných opráv).

17.Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. Predávajúci vydá písomný doklad o vybavení reklamácie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v ktorom uvedie spôsob a deň vybavenia reklamácie.

18.Po vybavení oprávnenej reklamácie sa predlžuje záručná doba o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia vybavená výmenou tovaru, ďalšia prípadná reklamácia sa považuje za prvú.

19.Súčinnosť kupujúceho. Kupujúci dodá tovar pri uplatnení reklamácie čistý, v riadnom obale, vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva. Kupujúci poskytne predávajúcemu bezodkladne súčinnosť k overeniu existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu (vrátane potrebného vyskúšania a demontáže tovaru).

20.Kupujúci si prevezme tovar zo záručnej opravy najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia vyrozumenia o jej vykonaní.

21.Predávajúci nemá povinnosť poskytnúť kupujúcemu náhradný tovar počas doby vybavovania reklamácie.

 

Článok X.
Alternatívne riešenie sporu

 

1.Predávajúci týmto informuje kupujúcich, že na základe ustanovení zák. č.391/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov sa vytvorila možnosť pre kupujúcich riešiť spor s predávajúcim zmierlivým riešením, ktoré sa po súhlase oboch strán stáva záväzným právnym podkladom. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (okrem iných), pričom kupujúci má právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov potom, čo vyčerpal všetky možnosti na vyriešenie sporu s predávajúcim. Hodnota sporu musí byť vyššia ako 20,- EUR.

2.Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia (o prípadnom predĺžení lehoty o 30 dní/aj opakovane/ informuje navrhovateľa).

3.Alternatívne riešenie sporov je určené výhradne pre spotrebiteľov (fyzické osoby nepodnikateľov).

4.Alternatívne riešenie sporov nevylučuje riešenie sporu súdnou cestou.

 

Článok XI.
Ochrana osobných údajov

 

1.Predávajúci informuje týmto kupujúcich, že ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracovávať údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby (Nariadenie EP a Rady EÚ 2016/679 článok 6 ods.1 pís.b). Spracovávanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracovávanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy (kde je kupujúci jednou zo zmluvných strán).

2.Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje po prihlásení sa na internetovej stránke obchodu.

3.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci na účely riadneho vybavenia objednávky oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, titul, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, emailovu adresu, číslo telefónu. Ak je kupujúci právnickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, emailovu adresu a číslo telefónu kontaktnej osoby.

4.Predávajúci neposkytne osobné údaje kupujúceho tretím stranám okrem prepravnej spoločnosti,

ktorá zabezpečuje  doručenie tovaru alebo služieb.

5.Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

6.Kupujúci má právo svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov na marketingové účely (ak kupujúci pri registrácii v e-shope súhlasil so spracovaním osobných údajov na marketingové účely) kedykoľvek písomne zmeniť alebo odvolať (elektronicky alebo písomne na adresu predávajúceho). Tieto údaje budú okamžité zablokované a vymazané (v prípade odvolania).

7.Predávajúci zabezpečí ochranu osobných údajov kupujúcich pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

8.Ak kupujúci pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe  súhlasil so spracovaním osobných údajov, súhlasil tak so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach (poskytovanie zliav).

9.Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracovávajú, môže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

 

1.Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok sa riadi proces nákup prostredníctvom tých Všeobecných obchodných podmienok ,ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

2.Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený so Všeobecnými obchodnými podmienkami ako aj reklamačnými podmienkami.

3.Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícii v sídle predávajúceho k nahliadnutiu a sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

4.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien jednotlivých položiek bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho (zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov, zmeny cien v dôsledku zmien právnych predpisov).

5.Predávajúci upozorňuje, že použité fotografické snímky tovarov na stránkach e-shopu môžu byť len ilustračné a nemusia sa plne zhodovať so skutočným prevedením tovaru.

6.Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 12.11.2019.

 

 

V Košiciach dňa  12.11.2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia