Sekundové lepidlo Pelikan POWER CA stredné 20g

kód: 5MA51002
výrobca: Pelikan
1,90 €


skladom
Sekundové lepidlo Pelikan POWER CA stredné 20g

Sekundové lepidlo Pelikan POWER CA stredné 20g

Detaily

Pozor!
Obsahuje: O-etyl-2-kyanoakrylát.
Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné okuliare.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a očí. Uchovávajte mimo dosahu detí.