Obchodné podmienky

Pred nákupom doporučujeme každému zákazníkovi oboznámiť sa s obchodnými podmienkami.

Vyplnené údaje pri objednávkovom procese slúžia len pre potreby zásielkového predaja a nikdy nebudú poskytované tretím osobám.

Všetky objednávky sú záväzné. Objednávky sú aktívne až po ich doručenie zákazníkovi. Predajňa Svet Modelov si vyhradzuje právo objednávku neprijať alebo zrušiť. O tejto skutočnosti bude zákazník včas informovaný prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Doba odoslania je väčšinou 7 dní, v prípade tovaru označeného „3-5 dní“ (žltý košík) je doba 10-12 dní, ak je tovar označený "nie je na sklade" tak je dlhodobo nedostupný.

Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návod v štátnom jazyku, záručný list,  daňový doklad).

Všetky zásielky v rámci Slovenskej Republiky budú vždy odosielané kuriérskou službou GLS.

V prípade doobjednaného tovaru, budú objednávky zlúčené a poslané spolu v prípade, že pôvodná objednávka nebola ešte odoslaná. Poštovné tak bude zarátané iba za jednu objednávku v prípade, že sú všetky položky z týchto objednávok skladom.

Pri objednaní tovaru prostredníctvom zásielkového predaja má kupujúci právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci musí v tejto lehote doručiť na adresu predávajúceho vrátený tovar v originálnom obale, ktorý je nepoužívaný, nepoškodený a kompletný (vrátane príslušenstva, manuálov, záručného listu), doklad o kúpe spolu s listom o odstúpení od zmluvy vo forme poistenej zásielky. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku).

Predávajúci nepreberá vrátený tovar zaslaný na dobierku.

Vzor : Odstúpenie od zmluvy

List o odstúpení od kúpnej zmluvy je možné doručiť aj elektronicky.

Náklady na vrátenie tovaru späť predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijatú platbu. V prípade, že kupujúci nesplní túto povinnosť, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné, a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar správnym spôsobom, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu, v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu, bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

Vzor reklamačného formulára : Reklamačný formulár

Reklamáciu a vykonanie záručných opráv je možné uplatniť priamo v predajni Svet Modelov, Poštová 2, 040 01 Košice.

Kupujúci je povinný pri preberaní zásielky skontrolovať prípadné poškodenie obalu. Ak je zásielka viditeľne mechanicky poškodená, prípadne nekompletná, je kupujúci povinný zásielku neprevziať a spísať s prepravcom Protokol o škode. Ak zistí poškodenie až po prebraní tovaru, oznámi túto skutočnosť predávajúcemu prostredníctvom reklamačného formulára ihneď, najneskôr však do 48 hodín. Tovar v takom prípade nesmie ďalej používať. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku bez zbytočného odkladu a tovar, na ktorom zistil vadu ďalej nepoužívať.
Reklamačné konanie sa považuje za ukončené aj písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. Oprávnenou osobou sa rozumie kupujúci prípadne osoba, ktorú kupujúci splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve.
Na vybavovanie reklamácií sa vzťahujú platné reklamačné podmienky. Tieto reklamačné podmienky sa vzťahujú na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu a dokladu o zaplatení. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho v súlade sust. § 18 ods. 2Zákona tak, že vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu, prípadne ho odošle elektronicky e-mailom. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na svojej internetovej stránke. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
b) vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do poštovú adresu predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska). Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.

Predávajúci je povinný prijať reklamáciu na určenom mieste, ktorým je poštová adresa a prevádzkareň v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 2 Zákona počas celej prevádzkovej doby, prípadne po písomnej či ústnej dohode s kupujúcim aj mimo prevádzkovej doby. V mieste určenom na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 3 Zákona

Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tovaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá vady, znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
Pokiaľ ide o vadu odstrániteľnú:

a) Odovzdaním opraveného tovaru (odstránenie vady).
b) Výmenou tovaru.
Určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať.

Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

a) Vrátením kúpnej ceny tovaru.
b) Výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov.

Reklamačné konanie sa považuje za ukončené aj týmito spôsobmi:
a) Písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia.
b) Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný s porovnateľnými technickými parametrami. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Ďalšie prípadné reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto dokladu.

Zánik záruky

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a) Uplynutím záručnej doby tovaru.
b) Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, alebo prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach.
c) Neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.
d) Používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, pre ktoré je určený.
e) Nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru.
f) Neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
g) Poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením.
h) Poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami.
i) Poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR.
j) Zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
k) Poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

Predávajúci bude od kupujúceho požadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (v prípade fyzickej osoby meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ a dodaciu adresu, číslo telefónu a e-mailovú adresu, v prípade právnickej osoby obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, dodaciu adresu, IČO, DIČ, RČ DPH, kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu).

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovení § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade splatnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na základe písomnej žiadosti kupujúceho (pošta alebo e-mail) vymaže jeho osobné údaje zo svojej databázy do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto žiadosti.

Všetky ceny sú uvedené v Eurách s DPH.

Poštovné Vám bude prirátané pri vytváraní objednávky vo výške 4.50 €.

Pri objednávke nad 100 € Vám poštovné nebude zaúčtované.

V prípade, že pri zaplatení vopred prevodom nebude možné dodať kompletnú objednávku, rozdiel bude vrátený zákazníkovi späť na účet.

Predajňa Svet Modelov si vyhradzuje právo na zmenu cien jednotlivých položiek bez predchádzajúceho upozornenia v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu Eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

Všetky obrázky na našej stránke sú len ilustračné a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou.